Suomalainen liike­juhla Pietarissa.

Kauppias A. Kutvonen.

Tänään tulee tasan 25 vuotta kuluneeksi siitä, kun k a u p p i a s A. K u t v o n e n alotti nyttemmin laa­jaksi kehittyneen tukku- ja vähit­täis­kauppaliikkeensä Pietarissa. Tar­monsa ja työkykynsä eikä vä­him­min noudattamainsa terveit­ten liike­periaatteiden avulla on hänen vähä­pätöisestä alusta aikain ku­luessa käynyt mahdolliseksi ke­hittää liikettään yritykseksi, joka kykenee jo sangen huomattavassa määrin edistämään suomalaisten tuotteiden vientiä itäi­sille mark­ki­noille.

Kauppias Kutvonen on »oma­tekoi­nen mies» sanan täydessä merkityksessä. Aloitaessaan liik­keensä Pietarissa möi hän itse tavaroitaan kadulla ja hänen »inven­tarionsa» osotti varoja kaik­kiaan 30-40 ruplaa. Jonkin ajan kuluttua hän ryhtyi kaupit­tele­maan tavaroita hevosen vetämiltä rattailta, ja jo v. 1893 oli hänen liikevaihtonsa lisääntynyt siihen määrään, että hän katsoi voivansa perustaa vakituisen sekatavara­kaupan. Seuraavana vuonna hän tuli toisen luokan kauppiaaksi.

Hra Kutvosen liike välitti alussa etusijassa suomalaisia kankaita, ja suurella osalta on hänen ansio­taan, että nämä vähitellen tulivat suosituiksi Pietarin vähävarai­semman väestön, varsinkin työ­väestön keskuudessa. Liikkeen laajuuden osottamiseksi mainitta­koon, että eräässä hänen vähittäis­kaupassaan viime vuonna myytiin suomalaisia kankaita ja niistä valmistettuja työpukuja noin 350 000 mkn arvosta. Hra K:n peri­aatteisiin on kuulunut, että hänen liikkeessään on yleisölle pidettävä tarjona ainoastaan Suomen teh­tait­ten teoksia.

V. 1901 hra K. perusti juusto­tuk­ku­kaupan. Tällä alalla on hän tehnyt maamme meijeriliikkeelle palve­luksia, pyrkien laajentamaan Suomen juuston menekkiä Venäjän markkinoilla. Hänen välityksel­lään meneekin nykyään melkoinen osa Venäjälle myydystä Suomen juusto­määrästä sikäläisille mark­kinoille (etusijassa Pietariin ja Moskovaan), ja myyntimäärä on viime vuosina noussut keski­mää­rin yli 1 milj. mkn.

Hra Kutvosen menettelytapa kelpaa esikuvaksi eritoten niille liikemiehille, jotka käyvät kauppaa Venäjällä, Hän on kaiken aikaa tehnyt miltei yksinomaan käteis­kauppoja sekä luottoa, myöntäes­sään tai joskus sitä tarvitessaan noudattanut suurinta varovaisuut­ta. Näin on hänen liikkeensä saa­vut­tanut vankan pohjan ja hyvän maineen.

Nykyään on hra K:lla paitsi juusto­kauppaansa kolme vähittäis­kauppaa, joista yhdessä myydään kankaita ja kahdessa suomalaisia elintarpeita.

Kauppias Kutvonen, joka on syntynyt 1859, nauttii arvonantoa Pietarin suomalaisissa liikepii­reissä ja hänelle on annettu useita yleisiä luottamustehtäviä.

Uusi Suometar, 14. toukokuuta 1916

Tekstin ulkoasu vain jäljittelee alkuperäistä eikä kuva ole sama kuin lehdessä julkaistu.